05.09.2011 Avtor: Katarina Kresal

12 najpomembnejših projektov

V treh letih smo na Ministrstvu za notranje zadeve izvedli več kot 160 projektov. Iz evropskih sredstev smo pridobili 21,4 milijonov evrov. Zaradi racionalizacije in varčevalnih ukrepov smo prihranili  6,2 milijona evrov.

Za osebno opremo in zaščitna sredstva policistov smo namenili 23,7 milijonov evrov, kar je  38,3% več kot v prejšnjem mandatu. Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je lani povečal za 41,1 %. Preiskanost pa je bila kar 95,23 %. 

12 najpomembnejših projektov:

1. Racionalizacija delovnih področij
2. Reorganizacija policije na regionalni ravni - Libra
3. Pridobitev certifikata ISO 9001:2008 
4. Ureditev statusa izbrisanim
5. Izboljšanje položaja prosilcev za mednarodno zaščito in migrantom
6. Nova zakonodaja s področje policije
7. Ustanovitev NPU
8. Vzpostavitev višje šole za policiste – Policijske akademije
9. Ničelna toleranca do nasilja v družini in spolnega nasilja nad otroki
10. E-prijave
11. Prometna varnost 
12. Pregon kaznivega dejanja pranja denarja in odvzem protipravne premoženjske koristi

 

1. Racionalizacija delovnih področij

Izpeljan je bil obsežen projekt racionalizacije delovnih področij MNZ in Generalne policijske uprave na državnem nivoju, s katerim smo zagotovili preglednejšo organiziranost s poudarkom na večji odgovornosti posameznega javnega uslužbenca. V novi organizacijski strukturi se združujejo notranje organizacijske enote, ki izvajajo podobne naloge (vsebinska zaokrožitev poslovnih procesov), hkrati pa se le te organizirajo na dva nivoja. Skupaj z varčevalnimi ukrepi smo zato prihranili 6,2 milijona evrov.

2. Reorganizacija policije na regionalni ravni - Libra

Združili smo nekatere policijske uprave, da bi prilagodili razporeditev sil regionalni varnostni problematiki, uravnotežili organiziranost na regijski ravni,  povečali operativnih zmogljivosti policije z zmanjševanjem števila delovnih mest menedžmenta in logistike ter povečanjem števila operativnih delovnih mest in racionalizacijo izrabe delovnih virov in omogočanje pogojev za ublažitev učinkov postschengenskega obdobja. Prihranki projekta Libra: 440.000 evrov

3. Pridobitev certifikata ISO 9001:2008

Z vzpostavljenim sistema vodenja kakovosti se z opredelitvijo poslovnih procesov, vlog posameznih javnih uslužbencev v procesih in s tem zagotovljenim bolj transparentnim poslovanjem, prispeva k organizacijski uspešnosti.

3. Ureditev statusa izbrisanim

Ministrstvo za notranje zadeve je problem izbrisanih reševalo v dveh korakih, v prvem so bile vsem, ki so si v teh letih že uredili status, izdane dopolnilne odločbe. V tem mandatu je bilo teh 2358, pred leti so jih izdali že 4040. Za vse ostale je bil pripravljen zakon, na podlagi katerega bodo izbrisani, ki še nimajo zakonitega statusa v RS, v individualnem postopku ob izpolnjevanju zakonskih pogojev pridobili dovoljenje za stalno prebivanje za naprej in si hkrati uredili status za nazaj – od izbrisa dalje. Rok za vložitev vloge poteče 24. 7. 2013. Ustavno sodišče je junija 2010 odločilo, da referendum, ki ga je predlagala opozicija, ni dopusten, tako da je Ustavno sodišče s svojo odločbo tudi potrdilo, da je bil problem izbrisanih rešen na pravno ustrezen način.

5. Izboljšanje položaja prosilcev za mednarodno zaščito in dviga nivoja pravic migrantom

Nov Zakon o tujcih upošteva Smernice Evropske Komisije glede prostega pretoka oseb, v zakon pa so prenesene tudi določbe treh Direktiv Sveta EU in Evropskega Parlamenta. Vsebuje številne novosti, ki predstavljajo določene olajšave oziroma dvig nivoja pravic migrantom. Med njimi je zagotovo najpomembnejša uveljavitev načela vse na enem mestu. S to ureditvijo se zmanjšuje administrativno breme za tujca, ki zaprosi za modro karto (visokokvalificirani delavci). Razširjen je obseg pravic tujcem, ki so v postopku prisilne odstranitve, zagotovljeno je varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja, razširja se definicija družinskih članov tujcev in državljanov EU, ukinja se obvezno obdobje enega leta, preden lahko tujec pridobi pravico do združitve družine, kar pomeni, da lahko tujec združuje družino takoj ob prihodu v RS.

Z novelo Zakona o mednarodni zaščiti smo izboljšali položaja prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito. S spremembo postopka za priznanje mednarodne zaščite, s sistemsko ureditvijo zakonitega zastopništva za mladoletnike brez spremstva, z uvedbo žepnine, z uvedbo enkratne denarne pomoči ob izselitvi iz Azilnega doma, z brezplačno pravno pomočjo in s širitvijo pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter oseb s priznano mednarodno zaščito so zagotovljeni višji standardi obravnave tako prosilcev, kot tudi oseb, ki v RS pridobijo mednarodno zaščito.

6. Nova zakona s področja policije

Zakon o nalogah in pooblastilih policije bo sistematično in celovito urejal ter določal policijske naloge in vsa splošna varnostna policijska pooblastila in prisilna sredstva, pa tudi postopek za reševanje pritožb zoper policijo. Dosledno upošteva zaščito svobode in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter opredeljuje delo policije, ki temelji na operativni avtonomiji in vladavini prava. Celovito se loteva tudi problematike huliganov na večjih športnih prireditvah. Predlog novega zakona o nalogah in pooblastilih policije je vlada že potrdila in ga poslala državnemu zboru.

Z zakonom o organiziranosti in delu policije vzpostavljamo normativno podlago za sodobno policijsko organizacijo in specifična delovnopravna razmerja. Tudi ta zakon je vlada že potrdila in ga poslala državnemu zboru.

7. Ustanovitev Nacionalnega preiskovalnega urada - NPU

NPU je bil ustanovljen za učinkovitejše in uspešnejše odkrivanje in pregon najhujših oblik gospodarskega kriminala, korupcije in drugih težjih oblik kriminalitete. Prvi rezultati so vzpodbudni, kar kažejo številne uspešne preiskave. Pri vseh obsežnih finančnih preiskavah je dal tudi pobude za začasno zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi. NPU je evropsko primerljiv koncept; ne pomeni pa samo reorganizacije policije, temveč spremembo celotnega delovnega procesa, saj v delovnih skupinah ne sodelujejo le policisti, temveč vrsta drugih strokovnjakov.

8. Vzpostavitev višje šole za policiste – Policijske akademije

Z ustanovitvijo Policijske akademije želimo zagotoviti stabilen sistem policijskega izobraževanja in usposabljanja, ki bo zagotavljal strokovno usposobljen kader, večjo profesionalizacijo policijskega poklica ter dvig ugleda in veljave v družbi. Projekt je v zaključni fazi, prvi študentje se bodo vpisali v študijskem letu 2012/13.

9. Ničelna toleranca do nasilja v družini in spolnega nasilja nad otroki

Prvič v zgodovini ministrstva je bila prioriteta preprečevanje oziroma odkrivanju nasilja v družini, kjer je ministrstvo aktivno sodelovalo z nevladnimi organizacijami. Organiziranje strokovnih posvetov, preventivnih akcij in usmeritev na tem področju je dalo dodaten zagon za učinkovitejši in celovitejši boj zoper spolne zlorabe otrok. Tik pred začetkom je kampanja osveščanja na področju spolnih zlorab, v okviru katere bo izšla tudi knjiga Gorana Vojnovića za osnovnošolce. Kampanja bo namenjena osveščanju otrok glede preventivnega ravnanja ali pa potrebnega ukrepanja pri morebitni spolni zlorabi otrok.

10. Vpeljava sistema e-prijave

Leta 2009 smo začeli z uvajanjem anonimne elektronske prijave kršitev, kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti s področja korupcije, nasilja v družini, trgovine z ljudmi, delovanja avtošol, izvajanja tehničnih pregledov in zasebnega varovanja ter posredovanje informacij o pogrešanih in iskanih osebah. Projekt je zelo uspešen saj policija nenehno prejema  številne prijave. V prvem polletju 2011: prejetih 70 uporabnih prijav s področja nasilja v družini, 38 s področja korupcije, 19 s področja zasebnega varovanja, 11 s področja pogrešanih in iskanih oseb in 4 s področja trgovine z ljudmi.

11. Prometna varnost

V sodelovanju z ministrstvi za promet, pravosodje in zdravje smo celovito pristopili k sprejemanju ukrepov za boljšo prometno varnost. Ustanovili smo Agencijo RS za varnost prometa in pripravili štiri nove zakone o varnosti cestnega prometa (Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o cestah in Zakon o pravilih cestnega prometa). Pri pripravi zakonodaje smo upoštevali tudi predloge svojcev žrtev in nevladnih organizacij. 

Leta 2010 smo imeli v primerjavi z letom 2008 kar 76 manj mrtvih na naših cestah. 

  Mrtvi Zmanjšanje glede na predhodno leto %
2008 214 -27%
2009 171 -20%
2010 138 -20%
2011 91 --


12. Pregon kaznivega dejanja pranja denarja in odvzem protipravne premoženjske koristi

Na podlagi izdelane analize sektorja za gospodarsko kriminaliteto UKP GPU in mednarodne ocene (Moneyval), ki odraža nezadovoljivo stanje pri pregonu kaznivih dejanj pranja denarja in odvzema premoženjske koristi, je bila leta 2010 ustanovljena delovna skupina Premoženje, katere namen je oblikovanje in izvedba policijskih aktivnosti za zagotovitev prednostne obravnave kaznivih dejanj pranja denarja, večjo koordinacijo in sodelovanje s policijskimi upravami, spremembo evidentiranja v evidence policije in sicer kaznivih dejanj, ki generirajo premoženjsko korist, stalnega sistema izobraževanj ter usposabljanj na področju odkrivanja in pregona kaznivega dejanja pranja denarja in uvedbe sistemskih izboljšav na področju odkrivanja, zasega in zavarovanja protipravno pridobljene premoženjske koristi.